D(is)T-D(ance)
DisT-Dance Z

DisT-Dance Z

ESPECTACLE DE DANSA EN XARXA

És una creació escènica per al projecte d’EuroRegió Pirineus Mediterrània, D(is)T-D(ance), Una plataforma de creació de dansa en xarxa, seleccionat amb els fons de suport Covid-19.

Un projecte conduït per 3 companyies de dansa que representen a les regions d’Occitània, Catalunya i Illes Balears: La Cia K.Danse de Toulouse, la Cia Kònic Thtr de Barcelona i la Cia Mariantònia Oliver, de Mallorca.

POÈTICA

DisT-Dance Z és una coreografia de dansa “en línia”, sobre els temes de fusió, seducció, poder, resistència. Un espai de sociabilitat compartida amb el públic. Aquest projecte ens parla des de la feminitat, obrint un espai de visibilitat a diferents tipus de cos, a les dones d’edat, al plaer d’exhibir els seus cossos, la seva pell que mostra empremtes de vides. Del desig de compartir un espai escènic ballant amb cossos més joves, d’intercanviar les seves memòries.

És una composició a tres nodes distants que exploren la materialitat – immaterialitat del cos des de les vivències del que és viu i del que inert, del que presencial i el virtual, des de la llum i l’ombra, des del so i el silenci, des de la proximitat i la distància. Explorant el concepte de cos buit amb relació a l’espai construït / deconstruït, des de la distància. Evolució visual de buit a ple a través de puntes de contacte impossibles, vibració de moviment, dansa de diferències d’escala, de mides de cos que han de sincronitzar-se en la dis-comunicació en Xarxa. El cos – finestra que acull una altra dansa que arriba de lluny per construir juntes un espai de zero distàncies.

La realitat virtual o el ciberespai tenen el poder de seduir i extreure els sentits del cos, deixant el cos darrere nostre com un embolcall abandonat. Hi ha un món virtual on el cos pugui ser seduït però no abandonat?

METODOLOGIA

DisT-Dance Z és un projecte de recerca i desenvolupament, creació, exhibició escènica. El projecte es realitzarà en un procés compartit amb els tres socis, entorn dels llenguatges creatius de dansa en línia. Per això s’organitzaran sessions de treball conjuntes, en línia i presencials.

Llocs de realització del procés creatiu

Barcelona: Cia. Kònic Thtr, Espai laboratori en Residència artística a la Fabra i Coats. Barri de St Andreu
Toulouse: Cia. K_danse. Vannerie, Toulouse (França)
Mallorca: Cia. Cia Mariantònia Oliver. EiMa Creació, Maria de la Salut (Mallorca)

Espais Digitals d’intervenció

Espais virtuals Plataformes www.ecoss.barcelona / www.dist-dance.eu

SPECTACLE DE DANSE EN RÉSEAU

Est une création scénique pour le projet de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée, D(is)T-D(ance), plateforme de création de danse en réseau, sélectionné dans le cadre de l’appel à projets du fonds de soutien Covid-19.

Le projet est porté par 3 compagnies de danse qui représentent les trois régions, Occitanie, Catalogne et les Iles Baléares : la Cie K. Danse, de Toulouse, la Cie Kònic Thtr, de Barcelone et la Cie Mariantònia Oliver, de Majorque.

POÉTIQUE

DisT-Dance Z est une création chorégraphique « en ligne », autour des thèmes de la fusion, la séduction, le pouvoir, la résistance. Ce projet s’ancre dans la féminité, ouvrant un espace de visibilité vers différents types de corps, à des femmes âgées, au plaisir d’exposer son corps, sa peau et ses traces de vie. Il traite du désir de partager un espace scénique tout en dansant avec des corps plus jeunes et d’échanger ses mémoires.

C’est une composition à trois nœuds distants qui explorent la matérialité-l’immatérialité du corps, à partir du vécu du vivant et de l’inerte, du présentiel et du virtuel, de la lumière et de l’ombre, du son et du silence, de la proximité et de la distance. Une exploration de la notion de corps vide en relation avec l’espace construite / déconstruit, à distance. Une évolution visuelle du vide vers le plein au travers de points de contact impossibles, de mouvements en vibration, de danses à différentes échelles, de corps de tailles différentes qui doivent se synchroniser dans la dis-communication en réseau. Le corps – fenêtre qui accueille une autre danse provenant de loin afin de construire ensemble un troisième espace de distance zéro.

La réalité virtuelle et le cyber espace ont le pouvoir de séduire et d’extraire les sensations du corps, laissant derrière soi le corps, telle une coquille abandonnée. Existe-t-il un un monde virtuel où le corps puisse être séduit mais non abandonné ?

METHODOLOGIE

DisT-Dance Z est un projet de recherche et développement, création et exposition scénique. Il se réalisera en tant que processus partagé entre les trois partenaires, en utilisant les langages créatifs de la danse en ligne. Afin d’atteindre cet objectif seront organisées des séances de travail conjoint, en ligne et en présentiel.

Espaces de réalisation du processus créatif

Barcelone : Cie. Kònic Thtr, Espace Laboratoire en Résidence artistique dans la Fabra i Coats, Barrio de San Andreu.
Toulouse : Cie. K. Danse, friche culturelle la Vannerie, Toulouse (France)
Majorque : Cie Mariantònia Oliver, EIMA Creación, María de la Salud (Mallorque)

Espaces Numériques d’intervention

Espaces virtuels Plateformes www.ecoss.barcelona / www.dist-dance.eu